Na potrzeby projektu przyjęliśmy definicję sportu z Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami): "Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach."

Wychodząc z tych przesłanek, za obszar naszych zainteresowań, uznajemy:

 • Sport dla wszystkich, rozumiany jako:
  • sport wszystkich dzieci, realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych w środowisku szkolnym lub miejscu zamieszkania, także podczas wakacji,
  • sport akademicki (obligatoryjne zajęcia WF i zajęcia w wybranej sekcji klubu AZS),
  • sport w wojsku, policji i jednostkach zmilitaryzowanych, spełniający funkcje zbliżone do sportu akademickiego, podnoszący poziom sprawności fizycznej jako składowej przygotowania zawodowego,
  • sport dorosłych w czasie wolnym – aktywność fizyczna wszystkich chętnych, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i możliwościami,
  • sport osób niepełnosprawnych, dostępny w różnych formach.
 • Sport wyczynowy – w tym zbiorze uwzględniamy wszelkie formy uprawiania sportu, podejmowane i realizowane z myślą o uzyskiwaniu najwyższych wyników w trakcie wieloletniego procesu zorganizowanego szkolenia. Tu wydzielamy cztery zasadnicze podobszary:
  • sport młodzieżowy,
  • sport kwalifikowany,
  • sport olimpijski i paraolimpijski,
  • sport zawodowy.

W wyróżnionych tu obszarach aktywności sportowej wymaga się od osób prowadzących zajęcia podobnych kompetencji, np. w zakresie planowania, realizacji i kontroli wysiłku, czy wiedzy o przebiegu rozwoju osobniczego trenujących. Stopień szczegółowości ich wykorzystania zawsze jest zależny od stawianych celów, indywidualnych możliwości i potrzeb ćwiczących. Stąd naszym celem jest stworzenie wspólnej ramy kwalifikacji dla sektora sportu, przy wyróżnieniu w jej obrębie dwóch ścieżek rozwoju:

  1. ścieżki rozwoju dla osób, których celem jest prowadzenie zajęć z nastawieniem na osiąganie coraz lepszych rezultatów w rywalizacji sportowej (sport wyczynowy),
  2. ścieżki rozwoju dla osób, których głównym celem prowadzonego treningu jest poprawa wyników i stanu zdrowia poprzez aktywność rekreacyjną (sport dla wszystkich).

Projekt sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie

jest przygotowywany przez:

img5 img3 img1

 

Na zlecenie:

logo

unia

 

 

Konsultacje merytoryczne projektu SRKS
ESE ICCE